Wedstrijdbepalingen

In principe heeft de winnaar gewonnen,
Houden we niet van aanvaringen,
Is overboord vallen verboden,
Gaat bij werkverkeer ‘staal’ altijd voor ‘plastic’,
En de wedstrijdorganisatie heeft altijd gelijk.

Wedstrijdbepalingen “Kortste Nacht van Scheveningen”

1          DE REGELS
1.1         Op de wedstrijd zijn van toepassing:

  • De ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
  • De Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee (IRPCAS) vervangen de regels van Deel 2 van de RvW voor de gehele tijd van de wedstrijd. (Zie ook WB 9)
  • De aankondiging van deze wedstrijd en de wedstrijdbepalingen (WB), met de daarop eventueel op het publicatiebord  bekend gemaakte, of op andere reglementaire wijze aangekondigde wijzigingen.
  • De veiligheidsvoorschriften van Jachtclub Scheveningen.

1.2     De boordverlichting dient zaterdag om 22.00 uur ontstoken te worden.

2          INSCHRIJVINGEN
2.1     De inschrijving staat open voor ORC-Club gemeten boten en ongemeten boten (SW). De boten worden ingedeeld in deze twee klassen.
2.2     Slechts boten, waarvan vóór de wedstrijd het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (digitaal) is ontvangen, zijn gerechtigd tot deelname.

2.3      Voor de niet gemeten boten bepaalt het wedstrijdcomité de handicap op basis van SW. De vastgestelde handicap levert geen grond op voor recht op verhaal.

3          DE BAAN
De baan wordt aangegeven op het wedstrijdformulier. Het wedstrijdformulier wordt tijdens de briefing uitgereikt.

4          ANKERS
Het is verboden anker(s) op de boeg te varen. Bij overtreding volgt diskwalificatie zonder verhoor door het wedstrijdcomité (Verandering van RvW 63.1).

5          DE START
5.1    De start is tussen twee vaste boeien: hiervoor worden de Drain boeien gebruikt. Vorige jaren werd er gestart met de Drain B(bakboord) en de Drain E (stuurboord). Voor 2016 zal dit tijdens de briefing bekend worden gemaakt. De start is om 19:00, het startsein wordt gegeven vanaf het comitéschip.

6          DE FINISH
6.1    De finishlijn wordt gevormd door de denkbeeldige lijn tussen de vuurtorens van het Zuider- en Noorderhavenhoofd.
6.2   De finish is:
a. het tijdstip van finishen in uren, minuten en seconden op de finish lijn. of
b. de positie in de baan, waar de deelnemer zich bevindt om 22.30 uur.
De schipper dient op het wedstrtijd-/declaratieformulier die positie van de boot in breedte- en lengte graden, minuten en honderdsten van minuten te noteren. Tevens dienen de afstand tussen deze positie en het laatst geronde merkteken en ook de totaal afgelegde afstand vermeld te worden.
6.2    Het finishsein (22:30 uur) wordt omgeroepen op kanaal 72 via het comitéschip.

7          SCORING
De uitslagberekening geschiedt op basis van Time on Distance GPH en SW.

8          RADIO COMMUNICATIE
Het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten is tijdens de wedstrijd verboden, behalve in geval van nood.

9         PROTESTEN
Er is geen protest mogelijkheid.

10       PRIJZEN
De ‘overall’ prijs, de “Viking Bokaal” (wisselprijs), zal worden uitgereikt aan die boot, die de laagst gecorrigeerde tijd heeft.

11     AANSPRAKELIJKHEID
11.1    Deelname aan deze wedstrijd georganiseerd door Jachtclub Scheveningen, geschiedt voor eigen rekening en risico van de schipper/eigenaar.
11.2    De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden van Jachtclub           Scheveningen zijn niet aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, aan de opvarenden of derden en aan boord aanwezige goederen of anderszins, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de wedstrijd zou kunnen ontstaan.

12       VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum van € 1.000.000 per gebeurtenis op de Noordzee of het equivalent daarvan.


Sponsors Jachtclub Scheveningen

Jachtclub Scheveningen is aangesloten bij: